ALGEMENE VOORWAARDEN U-CARE

Artikel 1 – Definities

1.      U-care gevestigd te (4102EN) Culemborg, aan het adres Thorbeckestraat 20, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72773324, hierna te noemen “U-care” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener c.q. U-care specialist c.q. opdrachtnemer.

2.      De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever c.q. cliënt

3.      Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

                                                                                                                     

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Op alle handelingen op het gebied van de organisatorische rol van U-care respectievelijk haar rechtsopvolger(s) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website www.u-care.online

2.      Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van U-care worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door U-care ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.      Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan opdrachtnemer is hierbij uitgesloten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

4.      Indien deze algemene voorwaarden op enig punt strijdig zijn met een andere schriftelijke individuele afspraak tussen U-care en opdrachtgever prevaleert op dat punt de tekst van de andere schriftelijke individuele afspraak tussen U-care en opdrachtgever.

5.      Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

6.      Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

7.      Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van U-care.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen ten aanzien van U-care

1.      U-care en diens medewerkers dienen door eenieder met respect te worden behandeld.

2.      Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 48 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Bij een niet-tijdige annulering wordt een bedrag van 40,- euro excl. BTW in rekening gebracht bij de cliënt als vergoeding voor de oorspronkelijk gereserveerde tijd. Afspraken annuleren in het weekend vallen niet onder de 48 uur regeling, er dient rekening te worden gehouden dat de opdrachtgever de tijd krijgt de gereserveerde tijd her in te plannen.

3.      Het annuleren van gemaakte afspraken kan nadrukkelijk alleen per e-mail contact en niet via telefoon, whatsapp of andere contactkanalen tenzij uw afzegging nadrukkelijk bevestigd is door U-care via deze kanalen

4.      De opdracht van de cliënt kan betekenen dat bespreking van gevoelige informatie noodzakelijk is. Wanneer een dergelijke bespreking plaatsvindt is er evenwel geen sprake van onrechtmatig verkrijging van informatie of intimidatie; de cliënt beseft dat in voorkomend geval het bespreken van deze informatie onderdeel kan uitmaken van de integrale vormgeving van de medische conditie van de cliënt in overeenstemming met de opdracht van de cliënt.

5.      Wanneer de cliënt zich bij de aard van de opdracht, dan wel het bespreken van gevoelige informatie onprettig voelt is het zijn of haar verantwoording dit tijdig aan te geven bij zijn of haar U-care specialist die de healthcall uitvoert.

6.      U-care is een platform wat op basis van effectiviteitsmetingen bij derden een inzicht geeft in welke complementaire behandelaren het beste resultaat zouden kunnen geven voor de opdrachtgever. Hiervoor verzamelt U-care data gedurende de uitvoering door derden. Deze data zullen ten alle tijden eigendom blijven van U-care. Ook wanneer de cliënt het privacy recht aanspreekt en gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen blijft deze effectiviteitsdata geanonimiseerd bestaan en eigendom van U-care.

 

Artikel 4 – Healthcall:

1.      Iedere eerste healthcall met een U-care specialist duurt 30 minuten.

2.      Opvolgende (video)bel afspraken met de U-care specialist duren 15 minuten.

3.      Het doel van de healthcall is het vergaren van (medische) informatie om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de huidige conditie, danwel klachtenpatroon van de cliënt. Hierop volgend een doorverwijzing naar de meest passende, complementair werkende, erkende therapeut getracht wordt te maken.

4.      Bij een healthcall, danwel opvolgingen van deze healthcall dient de cliënt vragen van de U-care specialist naar waarheid te beantwoorden. In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot contra-indicaties zoals onder andere, maar niet beperkt tot; zwangerschap, (elektrische) implantaten; maar ook in het verleden gestelde diagnoses; neurologische afwijkingen; psychische aandoeningen; medicatiegebruik; lopende medische trajecten/behandelingen en/of allergieën. Wanneer de cliënt niet naar waarheid antwoordt op verschillende vragen van de U-care specialist, komt dit voor risico en rekening van de cliënt. De cliënt is zich ervan bewust dat de U-care specialist alleen een optimaal en passende doorverwijzing kan geven met volledig naar waarheid verstrekte informatie van de cliënt.

5.      U-care geeft adviezen, maar stelt uitdrukkelijk geen diagnoses. Ook wanneer vergelijkbare termen gebruikt worden die regulier wel duiden op een diagnose.

6.      U-care geeft adviezen, maar geeft nimmer medisch advies. Het advies van U-care is van organisatorische aard. Als de cliënt adviezen op wil volgen is het altijd aan de cliënt om bij een medisch specialist zoals de huisarts advies in te winnen over het opvolgen van het advies dat u van de U-care specialist krijgt. Nalatigheid in deze verantwoording ligt ten risico en rekening bij de cliënt. U-care is nimmer aansprakelijk voor voortkomende schade uit nalatigheid in deze bepaling.

 

Artikel 5 – Doorverwijzing

1.      Het doel van de doorverwijzing is om op basis van de door cliënt verstrekte informatie de therapeut te vinden die waarschijnlijk de grootste effectiviteit en/of meeste ervaring heeft met diens klachtenpatroon. Deze doorverwijzing mag echter nooit gezien worden als garantie op enige resultaat in welke vorm dan ook.

2.      Doorverwijzingen van U-care zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt is verstrekt. De cliënt staat ervoor in dat hij of zij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van deze doorverwijzing heeft verstrekt.

3.      Aan doorverwijzingen worden geen garanties c.q. waarborgen verbonden ten opzichte van enig resultaat. Ook de resultaten die in het verleden behaald zijn mogen te nimmer gezien worden als garantie voor toekomstige uitkomsten van doorverwijzingen.

4.      De prijzen van de dienstverlening zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.      Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergoedingen bij de zorgverzekeraar. De betalingsverplichting die de cliënt aan U-care; of betalingsverplichting die de cliënt aan derden voortvloeiend uit de doorverwijzing heeft voor geleverde diensten, is niet onderhevig of afhankelijk van de mogelijke vergoeding van de healthcall; doorverwijzing van U-care; danwel behandelingen c.q. consulten voortvloeiend uit de doorverwijzing naar derden, door de zorgverzekeraar.

 

Artikel 6 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1.      De cliënt verstrekt aan U-care en zijn specialisten tijdig alle documenten, informatie en bescheiden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit houdt onder andere in dat de vooraf verstuurde vragenlijst minimaal voor aanvang van de healthcall ingevuld dient te zijn. Mits deze niet tijdig ingevuld kan de healthcall niet doorgaan en wordt deze gezien als een No show. Hieraan zijn de kosten gebonden van de oorspronkelijk gereserveerde tijd.

a.      Mocht er tussen het invullen van de vragenlijst en het moment van aanvang van de healthcall medische zaken veranderd zijn zoals, maar niet beperkt tot: medicijngebruik; drugsgebruik; contra-indicaties; gestelde diagnoses; neurologische afwijkingen; psychische aandoeningen; lopende medische trajecten/behandelingen en/of allergieën en/of enige andere zaken die belangrijk zijn, vermoedelijk belangrijk zijn of in logisch gevolg belangrijk kunnen zijn voor de vorming van het advies voor doorverwijzing. Wanneer de cliënt deze nieuwe informatie niet direct bij aanvang van de healthcall vermeld kan het zijn dat er een onvolledig of onjuist beeld gevormd wordt door de U-care specialist en er misschien een onjuiste doorverwijzing geadviseerd wordt. Mocht dit voorkomen komt dit voor risico en rekening van de cliënt.

2.      De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.      De cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

a.      Dit houdt voor laboratoriumonderzoeken in dat zij ten alle tijden met uitslag INCLUSIEF referentiewaarden in PDF format aangeleverd worden per E-mail naar [email protected]. Bij het niet juist aanleveren van deze bescheiden kan het zijn dat er op een later tijdstip een nieuwe healthcall, danwel vervolg (video)belafspraak ingepland dient te worden. Hieraan zijn kosten verbonden evenredig aan het uurtarief.

4.      De cliënt meldt medicijngebruik, drugsgebruik, alcoholgebruik en enige andere medisch relevante informatie alvorens de specialist overgaat tot uitvoering van de healthcall en de vorming van het advies voor doorverwijzing. Tevens meldt de cliënt bijzonderheden waarvan hij of zij weet, vermoedt of zou kunnen vermoeden dat die van belang zijn voor het advies ten aanzien van de doorverwijzing.

5.      Tijdens en na de healthcall volgt de cliënt adviezen van de specialist in beginsel op. Wanneer de cliënt de adviezen van de U-care specialist niet of onvolledig opvolgt komt dit voor risico en rekening van de cliënt.

6.      U-care en haar specialisten verplichten geen enkele cliënt tot het ondergaan van een behandeling voortvloeiend uit de healthcall en/of de doorverwijzing. Alle doorverwijzingen en de daaruit voortvloeiende behandeling bij derden geschieden op basis van volledige vrijwilligheid en in opdracht van de cliënt.

 

Artikel 7 – Andere behandelingen c.q. behandelmethoden

1.      Iedere cliënt is vrij om elders informatie in te winnen betreffende andersoortige, dan wel gelijksoortige behandelingen geadviseerd door de U-care specialist. Opdrachtnemer zal de cliënt nimmer verhinderen om te kiezen voor een andere behandelmethode, doch daar naar eer en geweten het beste advies in proberen te geven.

2.      Het is de cliënt echter niet toegestaan om na de healthcall en het advies van de U-care specialist buiten het platform van U-care om de therapeut waar naartoe doorverwezen wordt te benaderen voor het aangaan van een behandelovereenkomst danwel behandeling. [J1] 

3.      Opdrachtnemer is niet verplicht de cliënt op andersoortige behandelmethoden te wijzen c.q. cliënt daarover te informeren. Het inwinnen van informatie over andersoortige behandelmethoden is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

4.      Opdrachtnemer verplicht zich eender de cliënt te informeren over andersoortige behandelmethoden c.q. behandelingen wanneer opdrachtnemer van mening is dat deze behandelmethoden noodzakelijk zijn voor de acute gezondheid van de cliënt. Het niet opvolgen van deze andersoortige behandeladviezen van opdrachtnemer is voor risico en rekening van de cliënt.[J2] 

 

Artikel 8 – Uitvoering na de doorverwijzing en het betrekken van derden daarbij

1.      U-care voert de overeenkomst uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en deskundigheid, conform de geldende normen en richtlijnen binnen de gezondheidszorg.

2.      U-care heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.      U-care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de behandeling die door derden wordt verricht voor zover deze derden dienaangaande zelf een overeenkomst met de cliënt zijn aangegaan. Deze overeenkomst wordt aangegaan zodra de cliënt een afspraak inboekt of er voor de cliënt een afspraak ingeboekt wordt via het platform van U-care, danwel andersoortig voortvloeiend uit de doorverwijzing naar de desbetreffende therapeut.[J3] 

4.      U-care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, ook niet wanneer deze schade ontstaat gedurende overeenkomstige behandelingen bij derden.

5.      Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst.

6.      Ook na het aangaan van een overeenkomst bij derden blijft deze overeenkomst van kracht. Indien deze algemene voorwaarden op enig punt strijdig zijn met overeenkomsten bij derden prevaleert. Deze algemene voorwaarden/de algemene voorwaarden van derden***?[J4] 

7.      Het doel van de uitvoering na doorverwijzing is het aangaan van een behandeling en behandelovereenkomst door de cliënt bij de in de doorverwijzing naar voren gebrachte therapeut(en). Alsmede is het doel gedurende deze uitvoering data te verzamelen over de effectiviteit van de behandeling tussen deze therapeut en cliënt. Deze data zullen ten alle tijden eigendom blijven van U-care. Ook wanneer de cliënt het privacy recht aanspreekt en gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen blijft deze effectiviteitsdata (anoniem) bestaan en eigendom van U-care.

8.      Gedurende de uitvoering bij derden blijft de U-care specialist beschikbaar voor de cliënt en diens aanspreekpunt over de effectiviteit van de behandeling bij derden.

 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aan.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4.      Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

1.      Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.      Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.      Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.      Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 11 – Prijzen & uurtarief

1.      De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.

2.      De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.      Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4.      Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, welke 96.80, – euro bedragen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.      Telefoonkosten of E-mail voor overleg buiten de geplande healthcall wanneer tijd m.b.t. begeleiding van de doorverwijzing ver overschreden worden kunnen kosten aan verbonden zijn, uw U-care specialist stelt u hiervan op de hoogte, voor elke healthcall geldt dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van de ingeplande tijd declaratie plaatsvindt.

6.      Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder de cliënt voorafgaande schriftelijke mededeling te doen – het tarief te verhogen.

7.      Opdrachtnemer zal de cliënt het voornemen tot verhoging van het tarief, de omvang hiervan, en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden via de website en via de algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 – Prijsindexering

1.      Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens.

 

Artikel 13 – Intrekking opdracht

1.      Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elke gewenst moment te beëindigen.

2.      Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

3.      Indien de opdrachtgever de opdracht bij U-care beëindigt, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op verdere behandelingen door een therapeut die via U-care is ingeschakeld. De behandeling bij de therapeut en de overeenkomst met U-care zijn onlosmakelijk verbonden doordat er effectiviteitsdata verzameld wordt gedurende de behandeling

4.      De opdrachtgever mag de opdracht bij een individuele therapeut waarnaartoe U-care heeft doorverwezen ten alle tijden beëindigen; echter, deze overeenkomst met U-care blijft van kracht en U-care zal ondersteuning blijven bieden, waaronder het faciliteren van een nieuwe doorverwijzing naar een andere therapeut indien gewenst.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

1.      De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 12 – Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend, maar niet beperkt tot: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, technische storing, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder inbegrepen.

2.      Indien zich een situatie als hiervoor omschreven voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.      Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten

1.      Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14 – Verzekering

1.      ***Willen wij cliënt verplichten in toekomst aanvullend verzekerd te zijn, danwel verzekerd te zijn bij zorgverzekering met innovatie DBC***

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1.      Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

2.      Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.      Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

4.      In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

1.      Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17 – Aansprakelijk

1.      Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2.      De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

1.      De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 20 – Klachtplicht

1.      Opdrachtgever is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2.      Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 – Intellectueel eigendom & dossier

1.      Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten enz. ten behoeve van de cliënt, zijn te gebruiken door de cliënt en zijn te vermenigvuldigen door de cliënt ten behoeve van eigen gebruik. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door de cliënt zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit

2.      Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, schetsen en data verkregen van de cliënt, etc.

a.      U-care behoudt altijd het recht om de verkregen effectiviteitsdata voortvloeiend uit behandelingen, danwel consultaties bij U-care of bij derden die ook gebruik maken van de diensten van U-care te behouden. De data is het intellectuele eigendom van U-care. U-care zal deze data nooit aan derden verkopen, maar is wel gerechtigd deze data te anonimiseren en te verstrekken & inzichtelijk te maken aan derden met als doel, maar niet beperkt tot geval van samenwerkingen of verbeteringen van U-care of diens diensten.[J|PI5] 

3.      De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

4.      De cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 22 – Geheimhouding

1.      U-care is ten alle tijden gehouden tot een medische geheimhoudingsplicht[J|PI6]  over de gegevens die de cliënt verstrekt. Gegevens van de cliënt zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij de cliënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, of tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

2.      Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

3.      De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a.      Die op het moment dat de opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b.      Waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

c.      Die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;

d.      Die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijk plicht.

4.      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en de periode van twintig [J|PI7] jaar na het eindigen hiervan.

5.      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.      Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Hieronder valt onder andere;

a.      Ervaringen van de cliënt anonimiseren en delen op websites, sociale media of andersoortig van U-care of schriftelijk binnen of buiten U-care.

b.      Ervaringsverhalen die de cliënt met naam en/of toenaam deelt met U-care kunnen op websites, sociale media of andersoortig van U-care of schriftelijk binnen of buiten U-care gedeeld worden.

c.      Identificeerbare bestanden als foto’s, tekstberichten, sociale media- of andere mediaberichten die de cliënt deelt kunnen worden gedeeld op websites, sociale media of andersoortig van U-care of schriftelijk binnen of buiten U-care. De cliënt bepaald elke keer zelf aan de hand van de door haar of hem verstrekte informatie en de aard hiervan hoe deze informatie gedeeld wordt. Dat wil zeggen, wanneer de cliënt geen persoonlijke gegevens deelt in zijn of haar verhaal, deze gegevens anoniem zullen blijven. Verstrekt de cliënt deze gegevens wel, kunnen deze in dezelfde hoedanigheid gedeeld worden.

 

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

1.      Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €5000,- euro voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €500,- euro voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2.      Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.      Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar U-care is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 


 [J1]Zet dit er ook in voor therapeuten

 [J2]Kunnen we uitsluiten dat de U-care specialisten in staat MOETEN zijn om acute situaties te herkennen, gezien het (misschien) geen therapeuten of gezondheidsexperts zijn?

 [J3]Verplcihten wij onszelf tot bepaalde standaarden? Bvb beroepsgroep en dan doorverwijzen naar hun pagina?

 [J4]Wat is slim, gezien zij natuurlijk bij BO aangesloten zitten en beter beschermt zijn bij aanspraeklijkheid?

 [J|PI5]Goed verwoord en wettelijk toegestaan?

 [J|PI6]Klopt dit, beter verwoorden en moet dit er wel in staan?

 [J|PI7]Klopt dit voor medische gegevens en geheimhouding van cliënt jegens U-care?